Tai Conley
Tai Conley
Hometown: Honolulu, Hawaii
Weapon: Jr.